سرلوحه های موج چهارم

الیمین و الشمال مضله و طریق الوسطا هی الجاده

رجوع شود به :