سرلوحه های موج چهارم

الیمین و الشمال مضله و طریق الوسطا هی الجاده

رجوع شود به :

سر لوحه اول : من و دا

سرلوحه دوم : من و مارمولک