سرلوحه سی و سوم : آقا رضا ! پلیس دانش گاه امریکا هم تقه اش درآمد

رضا امیرخانی ، در کتاب نشت نشایش می نویسد :

" حتی محله هاروارد پلیس هم دارد ، هاروارد پلیس ... در همه دانشگاه های امریکا ، پلیس دانش گاه با پلیس شهری نامی متفاوت دارد. تجهیزات پلیس دانش گاه ، اسلحه و اتومبیلش ، تفاوت ظاهری چندانی با پلیس شهری ندارد، اما پلیس شهری حق دخالت در مسائل مربوط به دانشگاه را ندارد. به پلیس دانشگاه آموزش داده اند که با شورش دانش جویی – که همه جای دنیا مرسوم است – چه گونه تا کند. به او آموخته اند که در شورش دانشجویی حتی المقدور حق استفاده از اسلحه را ندارند. جالب این جاست که پلیس های دانشگاه اگرچه همان یونیفرم های پلیس شهری را می پوشند و همان تجهیزات را دارند ، اما به لحاظ سنی معمولا مسن تر و معتدل ترند و آن قیافه میرغضبی را به خود نمی گیرند . مقایسه اش کنید با مساله کوی دانشگاه خودمان در سال 1378. اولین گروه نیروی انتظامی که وارد صحنه شد کلانتری یوسف آباد بود که تخصص ش دیدن کارت ماشین و بو کردن بوی دهان شهروندان بود. فتامل !

نکته مضحک تر چه گونه گی مواجهه ما با این گونه حوادث است. به جای آن که عبرت بگیریم و بیاییم اصالتا پلیسی برای دانش گاه طراحی کنیم تا جلو حوادث از این دست را بگیریم ، یک هو می آییم و صورت مساله را پاک می کنیم. سیصد نماینده ی مجلس ششم که حکما هرکدام عقل کلی بودند برای خودشان و فک و فامیل شان و حوزه انتخابیه شان ، عقل کل شان را می گذارند روی هم تا بشود عقل جمعی و بخش نامه صادر می کنند که بالکل ورود پلیس به دانش گاه ممنوع است ... گامی دیگر به سمت خارج کردن دانش گاه از حیطه  ی زندگی ...   "

فقط می خواستم بگویم آقا رضای عزیز و برادر بزرگوار ، پلیس آمریکا هم تقه اش در آمد  همین !

برخورد پلیس آمریکا با دانشجویان در جریان وال استریت :

سایت جاد نیوز

سایت ارمیا (رضا امیرخانی)

/ 0 نظر / 11 بازدید